Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Biz Kimiz

Günümüzde şirket performansının sadece elde edilen karla değerlendirildiği günlerin hızla geride kaldığını görüyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, artık şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep etmeye başladılar.

Bu durum şirketlerin finansal raporlama ile birlikte finansal olmayan raporlamaya geçişlerine sebep olmuştur. Finansal olmayan raporlar; kurumsal yönetim uyum beyanı, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) raporu ve sürdürülebilirlik raporları gibi şirketlerin finansal bilgilerinden daha kapsamlı ve detaylı bilgilendirmeleri kapsamaktadır.

Entegre Raporlamanın Geçmişi

Entegre raporlamanın geçmişi 1994 yılında Nelson Mandela`nın, Güney Afrika`daki kurumlara duyulan güvensizliği azaltabilmek amacıyla şeffaflık ve bilgi paylaşımını teşvik etmek üzere Mervyn King'in King Komitesi’ni kurması için görevlendirmesine dayanmaktadır. Bu süreçte 1994`de yayımlanan King I, 2002’de yayımlanan King II ve 2009 yılında yayımlanan King III Raporları ile firmaların sosyal çevresel ve finansal sorumluluklarının sonuçlarının rapor edilmesi, finansal bilgiler ile birlikte finansal olmayan bilgilerin de raporlanmasını sağlamıştır. King Raporları`nın ardından 2010 yılında Johannesburg Borsası, borsaya kote tüm şirketlerin entegre rapor yayımlanmasını, yayımlamayanların ise nedenini açıklamasını (report or explain) zorunlu kılmış ve böylece Güney Afrika, entegre raporlamayı borsaya kote şirketlere zorunlu hale getiren ilk ülke olmuştur.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi

Entegre raporlamaya ilişkin küresel boyutta çalışmalar 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council - IIRC) kurulması ile kurumsal bir yapı kazanmıştır. IIRC uzun vadeli vizyonunu, “kamu sektöründe ve özel sektörde kurumsal raporlama normu olarak entegre raporlamanın kullanıldığı, yaygın kurumsal uygulamalarda entegre düşünce yapısının uygulandığı bir dünya” olarak açıklamıştır. IIRC, şirketlere entegre rapor hazırlamalarında yön gösterecek, uluslararası kabul görmüş bir entegre raporlama çerçevesinin hazırlanmasını misyonu olarak belirlemiş ve 2011 yılında ilk tartışma dokümanını yayımlamıştır. IIRC Türkiye’nin de yer aldığı çok sayıda ülkeden özel sektör, kamu, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerden gelen görüşler doğrultusunda son haline getirilen Entegre Raporlama Uluslararası Çerçevesi’ni (International IR Framework) 2013 yılının Aralık ayında yayımlamıştır. Entegre raporlamaya başlayan kurumlar raporlamalarında bu çerçeveyi esas almaktadır.

Value Reporting Foundation

Çatı örgütümüz Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council - IIRC) ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (Sustainability Accounting Standards Board - SASB) ile resmi olarak Haziran 2021 tarihinde Değer Raporlama Vakfı – Value Reporting Foundation adı altında birleşmiştir. Piyasalarda, iş dünyasının değer yaratma yeteneğinin, finansal sermayeden daha fazlasına bağlı olduğunun giderek daha fazla kabul görmesi ve daha tutarlı bir kurumsal raporlama sistemi sunma misyonu doğrultusunda, IFRS Vakfı ve dünya çapında diğer önde gelen çerçeve sağlayıcılar ve standart belirleyicilerle yakın çalışmakta olan Vakfın temel amacı “Entegre Düşünce İlkeleri”, “Entegre Raporlama Çerçevesi” ve “SASB Standartları” entegrasyonu ile işletmelerin ve yatırımcıların ortak bir kurumsal değer anlayışı geliştirmelerine katkı sağlamak ve değer yaratma süreçlerini geliştirmektir. Entegre Raporlama Çerçevesi ve SASB standartlarının birlikte uygulanması, yatırımcıların karşılaştırılabilir, tutarlı ve güvenilir bilgi ihtiyacını karşılarken, uzun vadeli kurumsal değer yaratmanın eksiksiz bir resmini sunmaktadır.

2021 yılı kurumsal raporlama ekosisteminde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Değer Raporlama Vakfının kurulmasını ve ilgili gelişmeleri takiben; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS Vakfı), 2021 yılında BM İklim Zirvesi (COP26)’da paylaştığı resmi duyuru ile; yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkeye özgü veya daha geniş bir paydaş grubunu hedefleyen gereksinimlerle uyumluluğu kolaylaştırmak üzere finansal raporlama ve sürdürülebilirlik raporlamasını aynı çatı altında birleştirme gayesi ile Değer Raporlama Vakfı (VRF), İklim Saydamlık Standartları Kurulu (CDSB) ve IFRS Vakfı’nın, teknik uzmanlıklarını ve kaynaklarını yeni oluşturulacak “Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)” çatısı altında birleştireceklerini beyan etmişlerdir. ISSB’nin kurulması sonrası Değer Raporlama Vakfı ile birlikte diğer raporlama standartı ve çerçeve belirleyici kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşacak entegre raporlama çerçevesinin global raporlama çerçevesini oluşturması beklenmektedir.

Türkiye'deki Entegre Raporlama Çalışmaları

2010 yılında Mervyn King önderliğinde, IIRC’nin kurulması ile birlikte yaygınlaşan entegre düşünce ve raporlama düzeni, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yakından takip edilmeye başlandı. 2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından bir çalışma grubu kurulmuş ve Türkiye'de entegre raporlama hakkında farkındalık yaratılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. TKYD, bu süreçte IIRC’nin Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev almıştır. 2013 yılında Yatırım ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’na Prof. Dr. Güler Aras tarafından TÜSİAD çalışma komitesi üzerinden sunulan proje ve bunun kabulü ile Entegre Raporlama konusunda Türkiye’de ilk somut adım atılmış oldu. YOİKK 2014-2015 eylem planı kapsamında hazırlanan, Türkiye’deki şirketlere, entegre raporlama konusunda yol gösterecek “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama” başlıklı yayın konu hakkında ilk rehber kitap olarak TUSİAD tarafindan yayınlandı. Rehberde entegre raporlama, raporlamanın neler getirdiğini ve dünyada entegre raporlama tartışmalarında gelinen son nokta paylaşılmış; ayrıca entegre raporlamanın kuruluşlar için önemi, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve dünya uygulamalarına yer verilmiştir.

2013 yılında Garanti Bankası ve Çimsa, Türkiye’den Entegre Rapor hazırlamak amacıyla IIRC`ye katılan ilk üye şirketler olmuştur. 2015 yılında Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi Ortağı olarak seçilen ARGE Danışmanlık ve C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği yapan Argüden Yönetişim Akademisi’nin katkılarıyla Entegre Raporlamanın G20 liderlerine yapılan öneriler arasına alınması sağlanmıştır.

ERTA'nın Kuruluşu

2013 yılında, Prof. Dr. Güler Aras tarafından TÜSİAD çalışma komitesi aracılığıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'na (YOİKK) sunulan proje ve bu projenin kabulü ile Türkiye'de entegre raporlama konusunda ilk somut adım atıldı. Proje kapsamında önerilen ve YOİKK 2014-2015 Eylem Planı kapsamında hazırlanan “Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama”, TÜSİAD tarafından 2015 yılında yayınlanan ilk Türkçe entegre raporlama rehberi olmuştur.

21 Ekim 2015’te TÜSİAD tarafından yayınlanan rehberin ve Entegre Raporlama`nın tanıtımı amacıyla düzenlenen açılış konferansın ardından “Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)” kurulmuştur. Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız Kurucu Üye) başkanlığında; TÜSİAD, TKYD, Borsa İstanbul, IIRC Tükiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Network Türkiye, Garanti Bankası, SKD Türkiye ve Çimsa tarafından kurulan Platform, şirketlerin finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını sağlamayı ve entegre düşüncenin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

2015’ten itibaren tüm üye ve paydaşlarının desteği ve iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Entegre Raporlama Türkiye Ağı, 2021 yılında gerçekleştirdiği ERTA Olağanüstü Genel Kurulunda strateji hedefleri doğrultusunda alınan dernekleşme kararı ve 30 güçlü kurumun “kurucu üye” olarak desteğiyle resmi olarak bir dernek haline gelmiştir ve Eylül 2021'den itibaren değer yaratma yolculuğuna “Entegre Raporlama Derneği Türkiye” çatısı altında etkinliğini artırarak devam etmektedir.

ERTA Tanıtım sunumu için tıklayın.

ERTA White Paper’ı için tıklayınız.

ERTA Tanıtım videosu için tıklayınız.

 
Bu içeriği paylaşın;