Entegre Raporlama Türkiye Hakkında

Kurucu Üyeler

PROF. DR. GÜLER ARAS (Bağımsız Kurucu Üye)

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve finans ana bilim dalında profesörü olan Güler Aras, uzun yıllar IIBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüğü görevlerini sürdürmüş, üniversite Senatosu ve üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ile çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Yurt dışında İngiltere ve Amerika Birlesik Devletleri`nde çesitli üniversitelerde misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilmiş, son olarak 2014-2015 döneminde Washington`da, Georgetown Üniversitesi’nde misafir profesor olarak bulunmuştur.

Profesör Aras, “Finance, Governance and Sustainability Routlegde” kitap serisi ve “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar Social Responsibility Journal editörlüğünü yürütmüş ve çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda bulunmaktadir. Finans, sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, CSR ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış, 20`nin üzerinde kitabı, çok sayıda makale ve tebliğleri olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri bulunan Profesör Aras`ın son kitaplarından olan `Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets` (2015), ` ortak yazarlı `Transforming Governance: New Values, New Systems in the New Business Environment`(2016) and `Corporate Behavior and Sustainability: Doing well by being good` (2017) Routledge tarafından yayınlanmıştır.

Profesör Aras, `Entegre Raporlama` konusunda önemli çalışmalara imza atmış olup, Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA) kurucusudur ve başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda AFA, AOM, SASE, AEA, SFS, TKYD, UFE, gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası mesleki ve akademik organizasyonun kurucusu, üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Profesör Aras, aynı zamanda çesitli kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Farklı dönemlerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı çalışma ve strateji komisyonlarında görev almıştır. Profesör Aras, aynı zamanda Allianz Türkiye ve Türkiye Sermaye Piyasalari Birliği`nde Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsa İstanbul Grubu, paylar, türev ürünler, borçlanma araçları, kıymetli taşlar ve madenler ile İslami finans ürünleri için alım-satım, takas, saklama ve kayıt işlemlerini kapsayan tam entegre iş modeli ile hizmet sunmaktadır.

Kökleri Dersaat Tahvilat Borsası ile 1873’e kadar uzanan Borsa İstanbul, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nu takiben 2013 yılında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile İstanbul Altın Borsasını bünyesine katarak yatay entegrasyonunu ve işlem sonrası süreçleri gerçekleştiren Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’daki sermayesini artırmak suretiyle de dikey entegrasyonunu tamamlamıştır. Borsa İstanbul Grubu geniş kapsamlı finansal hizmetlere ve hızla büyüyen Türkiye sermaye piyasalarına etkin erişim imkanı sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için, www.borsaistanbul.com sitesini ziyaret edebilir, Facebook (www.facebook.com/borsaistanbul) ve Twitter’dan (www.twitter.com/borsaistanbul) Borsa İstanbul’u takip edebilirsiniz.

TÜSİAD

TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan TÜSİAD’ın, Ankara, Washington ve Brüksel’deki temsilcilikleri; Berlin, Londra, Paris ve Pekin’de temsilcilik ofisleri bulunmaktadır. TÜSİAD odak alanına giren konularda son 10 yıl içerisinde 120 rapor yayımlamış, son 5 yılda 300’e yakın görüş oluşturmuş, 2,500’den fazla etkinlik gerçekleştirmiştir. Son 5 yılda BusinessEurope, OECD-BIAC ve B20 ile 175’in üzerinde etkileşimde bulunarak Türk iş dünyasını küresel platformlarda temsil etmiştir.

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE

Global Compact Türkiye’nin amacı, kolektif hareketin gücünden yararlanarak, kurumların küreselleşmenin zorluklarını ortadan kaldırmaya destek olmaları için, ‘sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilir kurumlar’ kavramını yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Bu sayede, gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası düzeyde özel sektör ve diğer sosyal paydaşlar ile işbirliği yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiyi sağlamayı hedeflemektedir.

IIRC TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ

IIRC, her ülkede entegre raporlama konusunda gelişime katkıda bulunmak amacıyla bir Büyükelçi ile temsil edilmektedir. IIRC Türkiye’nin ilk büyükelçisi Prof. Dr. Vedat Akgiray`dır.

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ (SKD TÜRKİYE)

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD-World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu işbirliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini çalışma gruplarında ve çeşitli platformlarda paylaşır.

SKD Türkiye, 19 farklı sektörden 56 üyesiyle; sürdürülebilir kalkınma kavramının iş dünyası ve kamuoyunda bilinirliğini artırmak, örnek teşkil edecek iyi uygulamaların artmasını teşvik etmek ve tanıtılmasını sağlamak, konuyla ilgili politikaların oluşmasına katkı sunmak ve uygun araç ve kanallar geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Türkiye’de sürdürülebilirlik odaklı çalışan tek iş dünyası derneği olan SKD Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH’ler) Türkiye iş dünyasının mevcut durumu ve ihtiyaçları gözüyle ele alarak çalışmalarını bu hedeflerle uyumlu aşağıdaki 4 başlıkta yürütüyor:

  • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik
  • Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim
  • Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi
  • Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık
TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ (TKYD)

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.

ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarda yönetişim kalitesini artırmaya yönelik eğitim, araştırma ve iletişim faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Yaşam kalitesinin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim konusundaki küresel bilgi ve deneyimin geliştirilmesini ve bütünsel bir anlayışla toplumun her kesimine aktarılmasını desteklemektedir. Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Akademinin misyonu; kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile paydaşları arasında güvenin artırılmasıyla yaşam kalitesini geliştirmektir. Vizyonu ise; yönetişim konusunda düşünce lideri ve referans merkezi olmaktır.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar aracılığıyla:

  • İyi yönetişimin sürdürülebilir ve kapsayıcı toplumsal gelişme için gerekliliği konusunda farkındalık yaratmayı,
  • Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları için duyarlılıklarını ve becerilerini artırmayı,
  • İyi yönetişim uygulamaları konusunda eğitim, araştırma, iletişim ve özendirme faaliyetleri ile referans merkezi haline gelmeyi ve
  • Benzer hedefi paylaşan kurumlarla işbirlikleri geliştirmeyi hedefler.

IIRC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mervyn King , aynı zamanda Akademi’nin Danışma Kurulu üyelerindendir. C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği yapmış olan Argüden Yönetişim Akademisi, “Entegre Raporlama”yı bir “iyi yönetişim uygulama aracı” olarak değerlendirmekte ve desteklemektedir. Akademi’nin Kurucusu ARGE Danışmanlık, Türkiye’nin G20 Başkanlığı sürecinde, B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı olarak G20 liderleri için hazırlanan öneriler arasına Entegre Raporlamanın dahil edilmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Argüden Yönetişim Akademisi, ilk operasyonel çalışma yılı olan 2015 senesine ait Faaliyet Raporunu “Entegre Rapor” olarak hazırlayarak Türkiye’nin ilk Entegre Raporunu yayımlamış olup, bu yaklaşımı ile kâr amacı gütmeyen dünyadaki diğer kuruluşlar arasında öncü bir örnek oluşturmuştur.

ÇİMSA ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.

Türkiye Çimento sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, 1972 yılında kurulmuştur. Çimsa bugün, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan 5 entegre fabrikası, Ankara’da bulunan bir öğütme tesisi, Marmara terminali ve Malatya Çimento Paketleme tesisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimagusa (KKTC), Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası bir çimento üreticisidir. Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 312,1 milyar Türk Lirası’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu. 31 Aralık 2016 itibarıyla yurt içinde 959 şube, Kıbrıs’ta 7, Lüksemburg ve Malta’da birer olmak üzere yurt dışında 9 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay’da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip 4.825 ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; 20 bine yakın çalışanı ile 14,6 milyonu aşan müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor.

 
Bu içeriği paylaşın;