Entegre Raporlama Türkiye

E-Bülten (Nisan Sayısı)
Başkan'ın Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye, 6 Şubat'ta ve sonrasında yaşadığı iki büyük depremin ve sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bizler de gerek bireysel gerekse kurumsal olarak üyelerimizin kıymetli desteklerine katkı sunmaya ve bölgeyi kalkındırma ve iyileştirme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Derin bir üzüntü ile, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar ve kalanlara büyük sabır diliyorum. Ülkemize ve hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun.

Bu süreçte, kurumsal raporlama ve sürdürülebilirlik standartlarına yönelik önemli küresel ve ulusal gelişmeleri yakından takip ederek, eş zamanlı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimizi paylaşmak isterim.

Özellikle çok sayıda ve farklı içerikte raporlama şablonu ve standardının kurumlar tarafından uygulandığı günümüzde, karşılaştırılabilirlik ve güvenilir bilgi paylaşımı sorunu ile birlikte şirketlere ciddi bir iş yükünü de beraberinde getiren bu durum, mevcut standart ve raporlama şablonlarının konsolide şekilde tek bir çerçeve altında birleştirilmesini çok daha önemli ve ivedi hale getirdi. Bu konuda en önemli gelişme, daha önceki bülten ve toplantılarımızda da paylaştığımız üzere; 2021 yılı içerisinde COP26’da Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nin kuruluşunun açıklanması olmuş, IFRS Vakfı ve ISSB öncülüğünde konsolide yeni global raporlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların, tam anlamıyla finansal raporlamanın sahibi olan bir kurum bünyesinde kurulması ve finansal olmayan raporlama ve standartlar boyutunun IFRS Vakfı tarafından küresel ölçekte ele alınması itibariyle son derece önemli bir etki ve yansıma yarattığını söyleyebiliriz.

Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle ISSB’nin kurulması ile birlikte hangi standartlar üzerinde çalışılacağı konusunda çok hızlı bir yol katedilerek, geçtiğimiz yıl içerisinde iki adet “Exposure Draft” yayınlanmış ve tüm paydaş görüşleri alınarak standartların nihai halleri üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Önemlilik esasına göre şirketlerin finansal ve finansal olmayan konulara ilişkin risk ve fırsatlarını, özellikle yatırımcıların ve paydaşların kararlarını etkileyecek önemlilik seviyesinde açıklamalarının önemine vurgu yapan bu standartların; özellikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde de Avrupa Birliği standartları ile uyum içerisinde zorunlu hale getirilmesi beklenmektedir.

IFRS Vakfı Sürdürülebilirlik Sempozyumu

Bu dönemde, ISSB tarafından küresel ölçekte yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, kurumsal raporlama ekosistemine ilişkin önemli karar ve bilgilendirmelerin açıklandığı “IFRS Sürdürülebilirlik Sempozyum” da 17 Şubat’ta gerçekleştirilmiştir. Konferansta, “IFRS S1- Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler” ve “IFRS S2- İklimle İlgili Açıklamalar” olmak üzere iki sürdürülebilirlik açıklama standardına ilişkin çalışmalar aktarılarak, istişare döneminde alınan kapsamlı geri bildirimler üzerine gerçekleştirilen 20 oturumluk müzakerelerin ardından ISSB tarafından standartların nihai içeriğinin 2023 yılının haziran ayında yayımlanacağı bilgisi paylaşılmıştır. ISSB ayrıca, standartların yayınlanması ile birlikte, 1 Ocak 2024 tarihi itibarı ile başlayan yıllık raporlama dönemleri için bu standartların geçerli olmasını zorunlu kılmaya karar vermiştir. ISSB, özellikle gelişmekte olan pazarlar başta olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de büyüklüğü fark etmeksizin, standartları uygulayabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

ISSB’nin TCFD ve SASB standartlarını temel alarak standartları belirleme faaliyetlerine devam ettiğinin paylaşıldığı sempozyumda, halihazırda TCFD ve SASB Standartlarını kullanan şirketlerin, ISSB Standartlarını uygularken rekabet avantajına sahip olacakları da paylaşılmıştır.

Sempozyumda ayrıca ISSB’nin bu yıl, “IFRS Management Commentary” ve mevcut “Entegre Raporlama Çerçevesi”ni temel alarak ve IASB ile etkin çalışmayı içerecek şekilde şekillendirdiği raporlama konulu projesine öncelik verileceği de ifade edilmiştir.

IFRS Vakfı - ISSB Kurumsal Raporlama Webinar Serisi

IFRS Vakfı ve ISSB, kurumsal raporlama ekosistemine ve çalışmalarına ilişkin farkındalığı artırmak üzere ayrıca 2023 yılı içerisinde üç modüllü bir webinar serisi gerçekleştirmiştir.

Bu webinarlar kapsamında; ISSB, “sürdürülebilirlik” kavramının tanım ve çerçevesinin belirlenmesinin önemli olacağı düşüncesi ile “Sürdürülebilirlik” kavramını, bir şirketin kısa, orta ve uzun vadede tüm iş ekosistemi içinde kaynaklarını, etkilerini ve ilişkilerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmesinde ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu verileri (finansal, insani ve doğal) geliştirmesinde ve yenilemesinde en temel koşul olarak tanımlamıştır.

Bu kapsamda ISSB, dünya çapında 2.500’den fazla şirket tarafından kullanılan “Entegre Raporlama Çerçevesi”ni; şirket stratejilerinin, yönetişimlerinin, performanslarının ve iş modellerinin paydaş ve yatırımcılar için zaman içinde yarattığı değeri aktarımda kullanılabilecek, ilkelere dayalı, çok sermayeli, en geçerli çerçeve olarak tanımlamıştır.

IFRS Vakfı Ülke Liderleri Toplantısı

28 Şubat ve 28 Mart’ta gerçekleştirilen ve ERTA olarak katılım sağladığımız “IFRS Vakfı Ülke Liderleri Toplantı Serisi” kapsamında, ülkeler düzeyinde kurumsal raporlama konusunda uygulamalar paylaşılmış ve özellikle 2023 yılı ikinci çeyrekte kapasite geliştirme konusuna odaklanılarak, özellikle ulusal organizasyonlar ve komiteler tarafından konuya ilişkin danışmanlık, eğitim ve etkinliklerinin planlanmasının, ortak projeler geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli ve gerekli olduğu paylaşılmıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi, ERTA olarak üye kurumlarımızı ve paydaşlarımızı kurumsal raporlama ekosistemine hazırlamak ve uyumu kolaylaştırmak üzere düzenli etkinlik ve toplantılarımızı, sizlerin de takip ettiği üzere, sürdürülebilir bir şekilde ve sayı ve içerikçe zenginleştirerek devam ettirdiğimizi mutlulukla paylaşmak isterim.

A.B. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Bu dönemin en önemli gelişmeleri arasında yer alan ve 2024 yılı itibarı ile üye ülkeler için zorunlu olacak A.B. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) ile daha önceden zorunlu olan ve uygulanan Finansal Olmayan Raporlama Direktifi (Non-Financial Reporting Directive – NFRD) kapsamına ek olarak maddi olmayan varlıklarla ilgili açıklamalar (sosyal, beşerî ve entelektüel sermaye) da raporlama kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, "Çifte Önemlilik (Double Materiality)" konseptinin, risklerin ve fırsatların finansal ve finansal olmayan bakış açışı ile değerlendirilmesinin, uzun vadeli Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) hedefleri ve politikalarının önemi direktifte vurgulanmış ve AB Taksonomisi ile uyuma dikkat çekilmiştir. Direktif kapsamında 2024 itibariyle raporlama zorunluluğu olan şirketlere ilişkin kriterler açıklanmış, direktifin, KOBİ'ler için uygulama tarihi ise 2026 yılı olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Standartları

Geçtiğimiz yıl içerisinde İklim Şurası’nda alınan kararlar neticesinde ve ilgili kanunda yapılan revizyon değişikliği ile, Türkiye’nin sürdürülebilirlik standartlarının oluşturulmasından sorumlu kurum olarak Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) yetkilendirilmiştir. KGK tarafından, global standartların, Türkiye’de açıklanacak ulusal standartlar ile uyumlu hale getirilmesi ve ilgili altyapı çalışmaları aktif bir şekilde devam etmekte olup, ERTA olarak, tüm üyelerimizin de desteği ile, tüm bu çalışmalara nitelikli katkı sunmaya devam ettiğimizi memnuniyetle paylaşmak isterim.

Türkiye’de Paris İklim Anlaşmasının imzalanmasından sonra önemli dönüm noktalarından birisi olan “İklim Kanunu” çalışmaları da bu dönemde hız kazanmış ve “İklim Kanunu” taslağı görüşlere açılmış olup, bu yıl içerisinde kanunun nihai halinin paylaşılması hedeflenmektedir.  

ERTA Olarak Yarattığımız Değer

2023 yılının ilk üç ayında, çatı kuruluşlarımızın çalışmaları ve kurumsal raporlama ekosistemi gündemindeki konuları önceliklendirerek değer yaratmaya devam ettik.

  • ERTA İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi, ERTA Yatırım Ortamını İyileştirme Çalışma Komitesi ve ERTA Global İlişkiler ve Mevzuat Çalışma Komitesi toplantılarını, üye kurumlarımız ve davetli kamu ve sektör temsilcilerimizin değerli katılımları ile gerçekleştirdik.
  • IFRS Vakfı’nın 28 Şubat ve 28 Mart tarihlerinde gerçekleşen “IFRS Vakfı Ülke Liderleri Toplantı”sına katılarak, Türkiye’deki mevcut uygulamaları ve gelişmeleri küresel platformlarda aktarma fırsatı bulduk.
  • ERTA Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Stratejileri Toplantı Serisi’nin 4. Toplantısını, “KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümü” teması ile 1 Şubat’ta gerçekleştirdik. Moderasyonunu gerçekleştirdiğim toplantımızın değerli konukları; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı  Bahar Güçlü, KOSGEB Başkan Yardımcısı Bilal Kendirci, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ayşe Nazlıca, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Zergül Özbilgiç ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı  Onur Ünlü oldu.
  • ERTA Tecrübe Paylaşım Toplantı Serimizin, "Şirketlerin Entegre Raporlama Yolculukları: Vizyoner Liderlik" temalı toplantısının konukları, değerli üyelerimiz Borusan Holding Finansman, Mali İşler ve Ortak Hizmetler Başkanı ve Grup CFO’su Barış Kökoğlu ve Zorlu Enerji Mali İşler Genel Müdürü (CFO) Elif Yener oldu.
  • Good Governance Academy iş birliği ile, dünyada başarılı kurumsal yönetişim uygulamalarına sahip ülkelerin konuk edildiği “Governance Around the World – Turkey” Webinarı”nı, Good Governance Academy CEO’su Carolynn Chalmers’ın moderasyonunda şahsım, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Sn. Güzhan Gülay ve Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi İnceleme ve İzin Grubu Başkanı Sn. Hale Oruç’un konuk konuşmacılar olarak katılımları ile gerçekleştirdik.
  • KalDer Ankara’nın düzenlediği “Niyetlerden Hedeflere İklim Eylemi” temalı 23. Kamu Kalite Sempozyumu’nda ERTA’yı temsilen ana konuşmacı olarak yer almaktan mutluluk duydum.
  • Bu vesile ile bu dönemde aramıza katılan ve bize güç katan yeni üyelerimiz; Akçansa Çimento, Aydem Enerji ve DenizBank A.Ş.'ye hoş geldiniz diyor, birlikte değer yaratan nice çalışmalara imza atmayı diliyorum.
 
Bu içeriği paylaşın;