Entegre Raporlama Türkiye

E-Bülten (Ocak Sayısı)
Stratejik Odak ve Geleceğe Yönelim
Başkan’ın Mesajı

2020 yılı Covid-19’un etkisiyle farklı çalışma şekillerini deneyimlediğimiz, bu çalışma düzenlerine hızlı şekilde adapte olduğumuz istisnai bir yıl oldu. Pandemi, dünyanın risk profilinin nasıl değiştiğini bir kez daha ortaya koyarken, sınırlı kaynakların etkin kullanımı, insanın önemi, kurumların tüm paydaşları için değer yaratmasını ve topluma katkının önemini daha çok fark ettirdi.

Değişen küresel risk ortamı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile değişen paydaş beklentileri, karşılaştırılabilir, güvenilir ve denetlenebilir bilgi talebini artırarak, kurumsal raporlama ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çabalara ivme kazandırdı. Kurumsal raporlamanın baştan aşağı gözden geçirilmesini sağlayan bu süreçte, tanık olduğumuz önemli gelişmelere paralel olarak, 2020 yılı ERTA’nın da önemli adımlar atarak ivme kazandığı bir yıl oldu.

Kurumsal raporlama ekosistemindeki önemli gelişmeler

Entegre Raporlama Revizyonu

Bu yılı, entegre düşünce ve entegre raporlama perspektifinden değerlendirdiğimizde önemli gelişmelerin olduğunu görüyoruz. 2013 yılında yayımlanan Entegre Raporlama Çerçevesi 2020 itibariyle revize sürecine alındı, bu çalışmalar içerisinde ERTA olarak üyelerimizin katkısı ile Mart ayında görüşlerimizi yazılı olarak IIRC’ye iletirken, bu görüşlerimizin taslak metinde yer alması bizleri memnun etti. 16 Haziran tarihinde ERTA olarak ev sahipliği yaptığımız ve akademi, iş dünyası, yatırımcı, kamu ve regülatör temsilcileri ile bir araya gelerek geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Odak Grup toplantısı sonrasında hazırlamış olduğumuz detaylı raporu sürece katkı sağlamak üzere IIRC ile paylaştık.

IFAC’den yeni bir Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) Çağrısı

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), IFRS Vakfı'nın himayesi altında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile eş seviyede bir Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu oluşturulması çağrısında bulundu. IFAC, finansal ve finansal olmayan bilginin bağlantılı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak tutarlı ve bütüncül bir küresel raporlama standardının geliştirilmesi için çağrıda bulundu. Kapsamlı bir yetki ve kompozisyona sahip olan IFAC’in, küresel standartları geliştirmek ve mevcut parçalanmış ekosistemi rasyonelleştirmek üzere yapmış olduğu bu çağrı,oluşturulması hedeflenen Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun ("ISSB") bağımsızlığı ve başarısını güçlendirebilecek bir adım olarak değerlendirebiliriz.

Küresel fikir birliği için önemli adımlar

Eylül ayı sonunda; IIRC ve uluslararası öneme sahip dört standart belirleyici (CDP, Küresel Raporlama Girişimi-GRI, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu-SASB ve İklim Beyanları Standartları Kurulu-CDSB) bir araya gelerek ortak vizyonlarını açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde kurumsal değere ilişkin raporlama standartlarının bir bölümü olan iklimle ilgili finansal açıklama standartlarının bir prototipini yayımladılar. Kasım ayında ise IIRC ve SASB, daha kapsamlı ve tutarlı bir kurumsal raporlama sistemi için güçlerini birleştirerek “Value Reporting Foundation - Değer Raporlaması Vakfı”nı oluşturma niyetlerini duyurdular. 19 Ocak 2021’de açıklayacaklarını belirttikleri revize çerçeveye bu birlikteliklerin katkısını merakla bekliyoruz.

Türkiye’den raporlama ekosisteminin gelişimine yönelik önemli adım

Borsa İstanbul tarafından yürütülen YOİKK Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarına katkıda bulunduğumuz düzenleme SPK tarafından yayımlandı. Uygulamaya geçiş süreci olarak 2020 yılına ait faaliyet raporları içerisinde kurumların sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarını beyan etmeleri gerecek. Entegre faaliyet raporu hazırlayan firmaların hâlihazırda daha kapsamlı olarak raporlarında yer verdikleri bu bilgileri artık diğer kurumlarında, “Uy ya da Açıkla” prensibi çerçevesinde açıklamak zorunda kalacaklarını görüyoruz. Daha kapsamlı bir kurumsal raporlama için standart belirleyicilerin bir araya gelmeye başladığı ve Entegre Raporlama çatısı altında birleşmeye yöneldiği günümüzde getirilen bu düzenlemelerin şirketleri farkındalıklarının arttırılmasına ve entegre düşünce yapısını benimsemesine önemli katkısı olacağı düşüncesindeyim.

En önemli odak: İşbirliği

Kurumsal raporlama ekosisteminin geliştirilmesine yönelik tüm bu çabaların, tamamının odağında “işbirliğinin” olduğunu görüyoruz. Standart belirleyiciler ve çerçeveler arasında artan işbirliğinin, ilerlemeyi hızlandırdığı kuşkusuz. Bütüncül ve bilgiler arası bağlantıyı vurgulayan tüm bu gelişmeler ışığında, entegre düşünce temeline dayanan entegre raporlamanın ana akım raporlama haline dönüşerek sürdürülebilirlik raporlamasının yerini alması çok muhtemel görünüyor. Hatta bugün entegre faaliyet raporu olarak adlandırdığımız bu raporlama düzeninin, geleceğin “faaliyet raporlarının” normali olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede, oluşturulması hedeflenen küresel raporlama standartlarının, entegre raporlama çerçevesinin çatısı altında toplanmasını en olası sonuçlardan biri olarak görünüyor.

ERTA 2020 Faaliyetleri

Her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik ve güzel ve başarılı etkinlik ve çalışmalara üyelerimizle birlikte imza attık.

Entegre raporlama deneyimimizi Dünya ile paylaştık

IIRC’nin her yıl düzenlemiş olduğu Global Konferansı bu yıl; 30 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Konferansta, Yürütme Kurulu üyelerimizden; Borsa İstanbul,Çimsa, Garanti BBVA, İş Bankası ve TSKB’nin destekleriyle Türkiye oturumunu gerçekleştirdik. ERTA olarak Türkiye’de entegre düşünce ve raporlamaya ilişkin farkındalığın arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla çıktığımız yolculukta elde ettiğimiz tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Oturumumuzda ERTA olarak Türkiye’de entegre raporlama sürecinin nasıl başladığı ve hangi noktaya nasıl geldiğini aktarırken; konuşmacılarımız Çimsa CFO’su Vecih Yılmaz, Garanti BBVA Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama Yöneticisi Sinem Özonur, İş Bankası Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Müdürü Neşe Gülden Sözdinler ve TSKB Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan şirketlerinin entegre raporlama yolculukları ve bu yolculuğun şirketlerine sağladığı katkıları aktardılar. Bu önemli organizasyon içerisinde yer almamıza destek olan tüm kurumlara ve konuşmacılarına teşekkür ediyorum.

IR & IR Platformu’nu hayata geçirdik

İhraççı şirketlerle yatırımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir dil sunan "Entegre Raporlama”nın yaygınlaştırılmasını ve raporlama deneyiminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) ve Yatırımcı İlişkileri’ni (Investor Relations - IR) temsil eden, IR & IR Platformu’nu, ERTA - TÜYİD işbirliği ile hayata geçirdik. Dünyada ilk olan bu işbirliği modeli, şirketlerin, yatırım kurumlarının ve sermaye piyasasının gelişimine ve yatırımcı güveninin sağlanmasına yönelik olarak atılan önemli bir adım. Nihai amacımız, şirketlerin finansmana erişim olanaklarını artırmak ve sürdürülebilir yatırımlardan daha fazla pay alması için gerekli altyapıyı oluşturmak. IR&IR platformunun yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla global gelişmelerle uyumlu yol haritasının oluşturulması ve YOİKK eylem planına doğrudan destek verecek çalışmaları ile önemli bir etki yaratacağına inanıyorum.

Yatırım Güven Ortamını Sağlamaya Yönelik Bildirge’ye imza attık

Hazırlığını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile gerçekleştirdiğimiz, son haline Borsa İstanbul tarafından getirilen yatırımcıların, yatırım kararlarında kapsamlı raporları inceleyerek hareket etmeleri gerektiğine dikkatini çekmeyi amaçladığımız Yatırım Güven Ortamını Sağlamaya Yönelik bildirgenin, tüm Yürütme Kurulu üyelerimizin imzası ile birlikte 25 Haziran tarihinde Basın Duyurusunu gerçekleştirdik.

Webinarlarımız

Entegre düşünce ve raporlamaya ilişkin farkındalığı arttırmaya yönelik olarak, dört farklı Tecrübe Paylaşım Toplantısı gerçekleştirdik. Sonuncusunu 3 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz webinarımız ile rapor hazırlayan firmaların deneyimlerini, tüm ilgilenenlerle paylaşmalarına olanak sağladık.TÜYİD ile birlikte oluşturduğumuz IR&IR Platformu’nun ilk ortak etkinliği “Yatırımcı İlişkileri Perspektifinden Entegre Raporlama”yı geniş katılımcı kitlesi ile birlikte 14 Ekim tarihinde gerçekleştirdik. Yürütme Kurulu Üyelerimizden SKD Türkiye ile birlikte SPK tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin iş dünyasına yansımalarının değerlendirildiği “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nin İş Dünyasına Etkileri” webinarını 16 Aralık tarihinde olarak gerçekleştirdik.

Eğitim İşbirliklerimiz

Entegre Rapor Hazırlama’nın iyi uygulamalarını artmasına yönelik olarak, KPMG ile birlikte 2324-25 Eylül tarihlerinde Entegre Rapor Hazırlama Eğitimi gerçekleştirdik. Katılımcılar arasında entegre rapor hazırlayan firmaların yanı sıra, henüz hazırlamamış firmaların çalışanlarının olması ise memnuniyet vericiydi. Eğitim konusunda önemli bir gelişmeyi ERTA-ACCA Eğitim işbirliği ile gerçekleştirdik. Pasif öğrenme modeli ile eğitime katılan kişilerin kendi programlarına uygun şekilde planlama yapabilecekleri, dokümanların sistem içerisinde yer aldığı üç farklı seviyede sunulan sertifika programının detayları Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz webinarımızda aktarıldı. Farklı seviyelerdeki çalışanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş olması ve esnek planlaması bu programın öne çıkan özellikleri.

Diğer Çalışmalarımız

Yıl içerisinde Global Sustainable Brands Türkiye kapsamında “Sorumlu Şirket Şeffaf Raporlama” konulu panelde Yürütme Kurulu üyelerimizden; TSKB CEO’su Ece Börü ve Allianz Türkiye CFO’su Ersin Pak ile birlikte entegre raporlamanın şirkete sağladığı katkıları, Bloomberg Businessweek 15. Yıl Özel Etkinliği çerçevesinde düzenlenen “Geleceğe Liderlik Etmek” panelinde entegre raporlamanın önemini ve gelişimini katılımcılarla paylaştık. Dünyada bir ilk niteliği taşıyan IR&IR Platformunun, tanıtılması ve önemini vurgulamak amacıyla kaleme aldığım “Entegre Raporlama & Yatırımcı İlişkileri İşbirliği: Yatırımcı Güveni ve Sermaye Piyasaları için Önemli Bir Adım” başlıklı yazım, IIRC bloğunda geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ulusal nitelikte başlattığımız bu yapılanmanın öneminin anlaşılarak farklı ülkelerde de karşılık bulmasını ve hızlı şekilde daha üst bir yapılanmaya geçmesini umuyorum. Ekonomist Dergisi Ekonomi Editörü Aram Ekin Duran ile yaptığımız Kâra odaklanan şirketler artık yaşayamaz" röportajda raporlama dünyasındaki gelişmelerden ve entegre raporlamanın temel aldığı, finansal olmayan bilgilerin finansal bilgilerle entegre şekilde açıklanması anlayışının tüm paydaşlar nezdinde öneminin giderek arttığına değinerek; şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için sadece kârlılığın yeterli olmadığını konuştuk. Kişilerin, kurumların ve şirketlerin iş yapış şekillerini, amaçlarını ve paydaşları ile olan ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kaldığı bu dönemde şirketler için sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Entegre düşünce yapısını içselleştirmiş olan şirketlerin bu döneme daha hazırlıklı girdiklerini ve gelecek dönemler için önemli dersler çıkarttıklarını görüyoruz. Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak; entegre düşünce ve entegre raporlamaya ilişkin farkındalığın arttırılması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla kurulduğumuz günden beri etkili ve önemli etkinlik ve işbirliklerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı inanç ve istekle 2021 yılında da işbirliklerimizi kuvvetlendirmeye, entegre düşüncenin öneminin kurumlar nezdinde farkındalığının arttırılması ve iyi uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

 
Bu içeriği paylaşın;